Kvalitet & miljö

Vi arbetar med ständiga förbättringar och arbetar för att vårt verksamhetssystem ska uppfylla kraven enligt SS-ISO 9001:2000 (kvalitet), SS-ISO 14001:2004 (miljö) samt AFS 2001:1 (arbetsmiljö).

Kvalitetspolicy

Autofric skall leverera lösningar som skapar största möjliga totalnytta för kunderna.

Detta skall göras genom att:

  • Alltid sätta kunden i fokus och anpassa våra leveranser till kundens behov
  • Föreslå lösningar som är mest förmånliga för kunden med hänsyn till utrustningens hela livslängd
  • Leverera utrustning med hög tillförlitlighet och låga drift- och underhållskostnader
  • Ha tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners
  • Ha god ordning och arbetsmiljö på vår arbetsplats
  • Fullgöra våra åtaganden med rätt kvalitet och i rätt tid

Samtliga inom företaget skall ha kunskap om att det är deras beslut och handlingar påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Miljöpolicy

Autofric skall sträva efter att minimera den egen påverkan på den yttre miljön och att anpassa verksamhet till ett uthålligt utnyttjande av naturresurserna.

Tillämplig miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet skall följas.

I miljöarbetet skall ingå att förebygga miljöföroreningar och att ständigt förbättra verksamheten med avseende på miljön.