Vatten-/avloppsrening

Inom vatten- och avlopprening finns ett stort behov av att avskilja, transportera och avvattna partiklar och slam. Flera av Autofrics produkter har utvecklats för att effektiviera och minimera kostnaderna för dessa processer.

 

Effektiv hantering av slam

Slam som i reningsprocessens inledande steg avskiljts från avloppsvattnet innehåller resurser i form av energi och näring men också gifter som kan orsaka skador på miljön.

Vid kommunala avloppsreningsverk rötas avloppsslammet för att producera biogas och minska slamvolymen. Efter rötningen återstår dock stora mängder rötslam som är dyr och energikrävande att hantera.

Genom effektiv avvattning kan slamvolymen minskas drastiskt vilket innebär stora besparingar sett till hanterings- och transportkostnaderna. Avvattningen underlättar samtidigt processen att avlägsna slammets miljögifter.

Avvattningen utförs ofta mekaniskt och kan göras på flera sätt. En effektiv metod är att med hjälp av en skruvpress pressa vatten ur slammet. Vattnet återförs till reningskedjan medan det avvattnade slammet samlas upp och deponeras.

Autofrics type-E skruvserie, transporterar och fördelar det avskilda slammet, såväl horisontellt som vertikalt, till containers eller slamlager.

I mindre anläggningar som saknar rötkammare kan Autofric ASP även användas för att ta emot ett oförtjockat slam och avvattna direkt i en och samma maskin. Därmed minskas behovet för förtjockare och extra polymerdosering. Förtjockat slam ger dock en ökad kapacitet på skruvpressen.

Reducerade kostnader

Autofric ASP avvattnar effektivt det avskilda slammet vilket medverkar till att kostnader för transporter och deponi kan hållas till ett minimum.

Energieffektiviteten är hög. Jämfört med centrifuger krävs betydligt mindre energi för att avvattna samma mängd slam vilket är ett starkt skäl till att användningen av skruvpressar för slamavvattning ökar kraftigt på marknaden.

Enkelt underhåll

Enkelt underhåll och hög driftsäkerhet är viktiga ledord i vår verksamhet.

Våra produkter har därför utvecklats för att begränsa det löpande underhållet till ett absolut minimum. Underhåll som trots allt krävs underlättas av smarta konstruktionslösningar som förenklar och effektivierar.