Verksamhetspolicy

Autofrics policy är att arbeta aktivt för en hållbar verksamhetsutveckling där åtaganden om kvalité, miljö och resurshantering är grundläggande principer.

Vår verksamhet består i:

  • att tillverka produkter med kvalitet som tillgodoser kundens specificerade önskemål och krav till konkurrenskraftig kostnad och minsta möjliga miljöpåverkan. Kraven skall klargöras i kontrakt, tekniska bestämmelser eller övriga tekniska underlag för produkten.

  • att leverera produkter i avtalad tid och på rätt sätt med så låg miljöpåverkan som möjligt där vi kan påverka transporterna.

  • att varje anställd alltid strävar efter att förbättra kvaliteten på egen arbetsinsats, vilket ger synergieffekt på vår miljöprestanda.

  • alltid och i alla lägen följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet.

  • att förebygga och successivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

  • att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp.

  • att vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och ständigt vara redo att förbättra vårt arbetssätt.

Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att policyn upprätthålls samt stödjer initiativ för att nå uppsatta mål och förbättra verksamheten.

Ledningen ska därutöver:

  • ge berörd personal korrekt information så att de kan utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med uppställda mål.

  • verka för ett väl fungerande samarbete mellan anställda, underleverantörer, kunder och andra intressenter för att säkerställa att verksamheten når uppsatta krav.

Certfikat ISO 14001